Reglement Jirugi

Reglement Taekwondo Vereniging Jirugi Cuijk

Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

a) TVJ – Taekwondo Vereniging Jirugi.

b) Abonnee – Diegene die een abonnement aangaat om Taekwondo-lessen te volgen bij TVJ.

c) TBN – Taekwondo Bond Nederland, de nationale Taekwondo bond waarbij TVJ is aangesloten.

 

Artikel 1 – Lidmaatschap

1.1. Door indiening van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier verklaart de ondergetekende zich akkoord met de voorwaarden en regels genoemd in het reglement. Indien de nieuwe abonnee op het moment van ondertekening niet meerderjarig is, dient het inschrijfformulier te worden ondertekend door zijn/haar ouder/voogd.

1.2. Na aanmelding wordt eenmalig inschrijfkosten in rekening gebracht per abonnee.

1.3. Gedurende het abonnement is ondergetekende verplicht de in rekening gebrachte gelden zoals genoemd in artikel 2 vooraf aan de gestelde betaaldata te voldoen. Indien deze verplichting niet conform het gestelde wordt nagekomen, behoudt TVJ zich het recht voor de abonnee tijdelijk of voorgoed te royeren. Betrokkene wordt hier schriftelijk van op de hoogte gesteld. Deze maatregel ontslaat betrokkene niet van de betalingsverplichting.

1.4. Indien de abonnee de gedragsregels zoals genoemd in artikel 7 niet in acht neemt, behoudt TVJ zich het recht voor de abonnee tijdelijk of voorgoed te royeren. Betrokkene wordt hier schriftelijk van op de hoogte gesteld. Deze maatregel ontslaat betrokkene niet van de betalingsverplichting.

1.5. Beëindiging van het abonnement op eigen verzoek, dient schriftelijk of per e-mail te worden gedaan. De opzegtermijn bedraagt een kalendermaand. Er volgt geen restitutie van de betaalde contributie.

Artikel 2 – Contributie

2.1. Gedurende het abonnement is ondergetekende verplicht lesgeld te voldoen.

Per kalenderjaar worden er 10 maanden lesgeld in rekening gebracht (jul–aug = vakantie)

De tarieven zijn vermeld op de website van TVJ.

2.2. TVJ behoudt zich het recht tarieven te wijzigen. De abonnee wordt per e-mail op de hoogte gesteld van de wijziging.

2.3. De contributie dient per betalingsperiode vooruit betaald te worden tenzij persoonlijk anders is afgesproken.

2.4. Betaling van de contributie kan contant of middels overschrijving op:

NL04 INGB 0009 4786 91 t.n.v. JIRUGI, St. Annastraat 20, 5431 BE Cuijk.

2.5. Betaalverzoeken voor contributie worden per e-mail verspreid.

2.6. Indien de contributie niet tijdig ontvangen is, ontvangt u een herinnering per e-mail om alsnog de contributie te voldoen. Wanneer een 2e herinnering verstuurd moet worden, wordt het verschuldigde bedrag met € 10,00 euro boete verhoogd. Als na 2 weken nog niets is ontvangen, wordt de toegang tot de training geweigerd.

2.7. Bij afwezigheid op de trainingen wordt de contributie doorberekent, tenzij vooraf is aangegeven dat er een periode van afwezigheid volgt.

 

Artikel 3 – Reguliere lessen en trainingen

3.1. TVJ verzorgt wekelijks een vastgesteld aantal lessen en trainingen met uitzondering van officiële feestdagen en in de basisschoolvakanties (tenzij anders wordt aangegeven) Een abonnee heeft echter geen recht op restitutie in geval van uitval van lessen. TVJ heeft het recht om trainingstijden en -locaties te wijzigen.

3.2. De Taekwondo lessen en trainingen staan onder leiding een erkende Taekwondo-instructeur met een V.W.S. erkende opleiding en een TBN bondsbevoegdheid tot lesgeven.

 

Artikel 4 – TBN

4.1. TVJ is aangesloten bij de Taekwondo Bond Nederland. Dit is een landelijk en internationaal erkende sportbond die de belangen van de taekwondo-sport behartigd. De TBN is aangesloten bij het Nationaal Olympisch Comite*Nederlandese Sport Federatie (NOC*NSF), World Taekwondo Europe (WTE) en World Taekwondo (WT).

4.2. TBN-leden zijn verzekerd tegen eventuele ongevallen, kunnen deelnemen aan activiteiten zoals examens, wedstrijden e.d.

4.3. Aanmeldingsprocedure TBN.

U kunt zich via de vereniging bij de TBN aanmelden. Na acceptatie van uw aanmelding ontvangt u een eigen inlogcode voor de online ledenadministratie.

4.4. Opzegging lidmaatschap TBN

Opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het lopende contributiejaar gebeuren. Opzegging kan via de online ledenadministratie (www.taekwondobond.nl/ledenadministratie)

Het lidmaatschap bij de TBN is een persoonsgebonden lidmaatschap en staat los van het lidmaatschap bij uw vereniging. U bent zelf verantwoordelijk voor de opzegging hiervan, uw vereniging kan uw persoonlijke lidmaatschap niet ontbinden.

 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1. Deelname aan activiteiten geschiedt voor risico van de abonnee. TVJ is niet aansprakelijk voor enige vorm van directe dan wel indirecte schade.

Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de abonnee zich voldoende te hebben geïnformeerd over de aan de taekwondosport verbonden risico’s en accepteert deze als zijn eigen risico.

TVJ is in geen geval aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

a) omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de abonnee, zoals het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, een toereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;

b) handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de activiteit betrokken derden;

c) omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van TVJ en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan TVJ kunnen worden toegerekend.

5.2. Een abonnee is aansprakelijk voor alle door hem/haar veroorzaakte schade aan de op het terrein en in het gebouw waar de activiteit plaatsvindt aanwezige personen, bedrijfsmiddelen, inventaris en overige niet nader te noemen zaken.

5.3. TVJ is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door hem geboden faciliteiten indien dit materiële gebrek aan TVJ kan worden toegerekend.

5.4. De in dit reglement opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van andere vertegenwoordigers van TVJ, tenzij de wet dit uitsluit.Artikel 6 – Kleding (Taekwondo)

6.1. Een nieuw abonnee dient binnen een maand een Taekwondo pak aan te schaffen conform het kledingreglement. Het kledingreglement is vermeld op de website van TVJ.

6.2. TVJ biedt haar abonnees de mogelijkheid Taekwondo pakken via hen aan te schaffen.

6.3. Het Taekwondo pak dient schoon en gestreken te worden gedragen.

 

Artikel 7 – Gedragsregels

7.1. Een abonnee mag nimmer misbruik maken van hetgeen met Taekwondo aan hem/haar is geleerd en moet voor zover als mogelijk ieder incident vermijden dat aanleiding kan geven tot vechtpartijen. Slechts in geval van zuivere zelfverdediging mag buiten de activiteiten om van het aangeleerde gebruik worden gemaakt.

7.2. Een ieder dient de normaal geldende beleefdheidsvormen in acht te nemen en zich aan te passen aan de binnen Taekwondo geldende etiquette. De etiquette binnen Taekwondo is vermeld op de website van TVJ.

7.3. De abonnee dient op tijd (aanvangstijd van de les), gekleed volgens het kledingreglement (voor Taekwondo beoefenaars), aanwezig te zijn.

7.4. De abonnee dient voor aanvang van de training zorg te dragen voor persoonlijke hygiëne (een schoon lichaam, kort geknipte nagels). Haar dat het zicht kan belemmeren dient vast (uit het gezicht) gedragen te worden. Het dragen van sieraden is tijdens de les niet toegestaan.

 

Artikel 8 – Privacy

8.1. Omtrent de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft TVJ een privacyverklaring opgesteld, die bij aangaan van het abonnement voor akkoord dient te worden ondertekend.

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb