Taekwondo Vereniging Jirugi is aangesloten bij de Taekwondo Bond Nederland. Dit is de enige landelijk en internationaal erkende sportbond die de belangen van de taekwondo-sport behartigd. De TBN is aangesloten bij het Nationaal Olympisch Comite*Nederlandese Sport Federatie (NOC*NSF), World Taekwondo Europe (WTE) en World Taekwondo  (WT). 

De TBN verplicht de aangesloten verenigingen een erkende Taekwondo-instructeur in huis te hebben met een V.W.S. erkende opleiding en een bondsbevoegdheid tot lesgeven. TBN-leden zijn verzekerd tegen eventuele ongevallen, kunnen deelnemen aan activiteiten zoals examens, wedstrijden e.d.

 

Aanmeldingsprocedure TBN

U kunt zich via de vereniging bij de TBN aanmelden. Na acceptatie van uw aanmelding ontvangt u een eigen inlogcode voor de online ledenadministratie. Hier kunt u ook een betaalbewijs downloaden met uw betaalstatus voor het lopende contributiejaar (betaald / niet betaald).

 

Opzegging lidmaatschap TBN

Opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het lopende contributiejaar gebeuren. Opzegging kan via de online ledenadministratie(www.taekwondobond.nl/ledenadministratieof via een aangetekende brief met vermelding van uw naam, bondslidnummer en handtekening.   Opzeggen kan alleen als men zijn lopende contributie-verplichtingen lopende heeft voldaan. In de online ledenadministratie verschijnt bij betaald hebbende leden een optie om automatisch op te zeggen. Bij niet tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met een kalenderjaar verlengd.

Let wel: Stoppen bij een vereniging betekent niet automatisch opzegging van het TBN lidmaatschap. Dit dient u apart te doen. Het kan namelijk best zijn dat u wegens een verhuizing verder sport bij een andere Taekwondo vereniging. Vergeet niet zo'n eventuele overstap door te geven aan het bondsbureau.

Het lidmaatschap bij de Taekwondo Bond Nederland is een persoonsgebonden lidmaatschap en staat los van het lidmaatschap bij uw vereniging. U bent zelf verantwoordelijk voor de opzegging hiervan, uw vereniging kan uw persoonlijke lidmaatschap niet ontbinden.